Regulamin - Puchar w Sercu Podhala

I. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia,
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking,
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej wśród uczestników.
 • Promocja Gminy Szaflary.

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU

 • 16 października - Szaflary  - ul. Kościelna 1, Boża Zagroda

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW (PROJEKT - W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ)

 • 8:30 - 12:30 - działalność biura zawodów
 • 10:45 - uroczyste otwarcie
 • 10:50 - wspólna rozgrzewka
 • 11:00 - START 10 km i 5km
 • 13:00 - dekoracje

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie  www.pucharnw.plwww.herkules.org.pl oraz w biurze zawodów

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports
 • Gmina Szaflary

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 2 dystansach:

 1. 5 km
 2. 10 km

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pucharnw.pl www.herkules.org.pl, oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki lub kartą płatniczą.

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 3 dni przed zawodami.

Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej

Do 10 dni przed zawodami:

 • 50 zł – opłata startowa
 • 25 zł – opłata startowa ulgowa (emeryci, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, dzieci i młodzież do 18 roku życia)

Do 3 dni przed zawodami:

 • 60 zł – opłata startowa
 • 30 zł – opłata startowa ulgowa (emeryci, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, dzieci i młodzież do 18 roku życia)

W dniu zawodów:

 • 70,00 zł – wszyscy bez względu na uprawnienia

4. Wpłaty na konto na 2 dni i 1 dzień przed zawodami, będą traktowane jako NIEPEŁNE wpłaty w dniu zawodów.  W biurze zawodów należy dokonać dopłatę zgodnie z różnicą w kwocie opłaty w innym przypadku środki przepadają.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3,. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności Blue Media.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne. Aby było ważne należy postąpić zgodnie z podpunktem nr 4

8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz numer rejestracyjny” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w informacji e-mail.:

Fundacja Herkules All Sports, numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika
PRZYKŁADOWY TYTUŁ WPLATY:  Jan Kowalski 285-185-12345

9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

10. Opłata startowa obejmuje: numery startowy, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, medal okolicznościowy na mecie, upominki od gospodarzy.

11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego oraz złożeniem własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej.

12. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Herkules All Sports na potrzeby organizacji zawodów.

13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez Fundację oraz przesyłania informacji w newsletterze.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking, które stanowią załącznik  do niniejszego Regulaminu.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.

3.W zawodach na dystansie 5 km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnych kategoriach z podziałem płeć i na niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności musi zdecydować, czy startuje w kategorii wiekowej czy tylko w kategorii niepełnosprawnych - punktacja tylko w jednej klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

4. Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:
A/ do kategorii typu A zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

B/ Do kategorii typu B zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności.

5. Osoby niepełnosprawne, które chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego ich niepełnosprawność pod groźbą dyskwalifikacji.

8. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolną do udziału w zawodach Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking (dalej NW). Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

10. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

11. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 par., dostępna dla pierwszych 50 uczestników, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu wypożyczenia. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

12. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

13. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5km

l.p

kategoria

Lat

1

K-Dzieci / M-Dzieci

≤ 13

2

K-Jun. / M-Jun.

14 – 17

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

9

K60-64 / M-60-64

60 – 64

10

K65-69 / M-65-69

65 – 69

11

K70-74 / M70-74

70 - 74

12

K75-79 / M75-79

75-79

13

K80+ / M80+

80+

14

K Niepełnosprawni(A) M Niepełnosprawni(A)

open

15

K Niepełnosprawni(B) M Niepełnosprawni(B)

open

Dystans 10km

l.p

kategoria

Lat

1

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

6

K70+ / M70+

70 +

Zasady Drużynowego Pucharu na dystansach 

 Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km - 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km - 2 kobiety i 2 mężczyzn

Punktacja ustalana jest na podstawie sumy czasów najlepszych zawodników w drużynie na każdym dystansie oddzielnie. Aby zespół został sklasyfikowanym w klasyfikacji drużynowej należy przy zapisach elektronicznych dla wybranych członków drużyny wpisać taką samą nazwę klubową z dokładnością co do spacji. Na tej podstawie system uporządkuje wyniki 

VIII. NAGRODY

a) w każdej edycji

klasyfikacja INDYWIDUALNA OPEN kobiet i mężczyzn

 • za miejsca I – III

klasyfikacja DUŻYNOWA NA DYSTANSACH

 • za miejsca I – III

klasyfikacje w KATEGORIACH WIEKOWYCH

 • za miejsca I – III
 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale.
 3. Odbiór nagród i pucharów w dniu zawodów.

IX. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Pucharu.
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą.
 5. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w wodę..

X. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Depozyt można składać i odbierać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (np. namiot bądź inne pomieszczenie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania Imprezy rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Organizatorzy zalecają uczestnikom indywidualne, dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Zastrzeżenia dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 15 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 7. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 9. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Pucharu oraz niniejszy Regulamin.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Imprezy.

XII. KONTAKT

 1. Informacje dotyczące zawodów:

Arkadiusz Kozak, tel. 502 590 143

e-mail: biuro@herkules.org.pl

Szflary
Polskie Zrzeszenie Nordic Walking

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem